Procespraktijk

Ons streven is om geschillen op te lossen en te voorkomen. Toch zijn (gerechtelijke) procedures soms niet te vermijden. Ook dan bieden wij u graag ondersteuning. Wij procederen over alle rechtsgebieden, waarover wij ook adviseren. Dit zowel bij de burgerlijke rechter als in arbitrage.

Onze advocaten voeren zeer regelmatig procedures over de navolgende onderwerpen:

  • Ondernemingsrechtelijke kwesties (corporate litigation), zoals bijvoorbeeld afgebroken onderhandelingen, garantieclaims, aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders, enquêteprocedures en medezeggenschap;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van moedermaatschappijen voor de schulden van dochtermaatschappijen;
  • Nationale en internationale handelsgeschillen (commercial litigation), zoals bijvoorbeeld geschillen over koop- en verkoopovereenkomsten, joint venture overeenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en algemene voorwaarden;
  • Aansprakelijkheidskwesties, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daadsacties en zaaks- en personenschade;
  • Geschillen over vastgoed-, bouw-, aanbestedings-, onteigenings-  en huurzaken;
  • Arbeidsgerechtelijke geschillen;
  • Incasso’s, uitwinning van zekerheden en insolventieprocedures.

Deze procedures voeren wij voor u in Nederland en Duitsland.